SK SK EN
         
         
 
 

POnuka služieb pre tunely a podzemné staviteĽstvo

Požiarna bezpečnosť tunelov

V uvedenej oblasti ponúkame vypracovanie komplexných projektov:

 • Požiarnobezpečnostné riešenie cestných tunelov v zmysle TP 04/2006 - Požiarna bezpečnosť cestných tunelov, Nariadenia vlády č.344/2006 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti a príslušných STN noriem v znení neskorších predpisov
 • Požiarnobezpečnostné riešenie železničných tunelov v zmysle smernice TSI (RK 2008/163/ES), vyhlášky č. 350/2011 Z.z. a príslušných STN noriem v znení neskorších predpisov
 • Evakuačných a zásahových plánov
 • Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti tunelov v prevádzke s platnou legislatívou.

Bezpečnosť tunelov

V uvedenej oblasti v zmysle Nariadenia vlády č.344/2006 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti ponúkame:

 • služby bezpečnostného technika,
 • vypracovanie a vedenie bezpečnostnej dokumentácie, prevádzkových a bezpečnostných plánov
 • vypracovanie analýzy rizík bezpečnosti tunelov
 • školenia a overovanie odbornej spôsobilosti prevádzkového personálu a pohotovostných služieb
 • inšpekcie tunela
 • vypracovanie a evidencia súhrnných správ o incidentoch, nehodách a požiaroch v tuneloch
 • podpora pri schvaľovaní projektov
 • podpora pri uvádzaní tunelov do prevádzky
 • plánovanie, vykonávanie a vyhodnotenie pravidelných cvičení prevádzkového personálu a pohotovostných služieb

Vetranie a odvod dymu pre tunely

 • Vypracovanie vetracích konceptov
 • Návrh vetracích zariadení
 • Úlohy pre riadenie vetrania
 • Kolaudácie a testy, uvedenie do prevádzky

Vetranie veľkokapacitných garáží

 • Vypracovanie vetracích konceptov
 • Návrh vetrania pre odvod dymu pri požiari a počas normálnej prevádzky
 • Vypracovanie nadradených protipožiarnych a bezpečnostných konceptov

Nadväzujúce služby

 • Zastúpenie zhotoviteľa
 • Vypracovanie znaleckých posudkov
 • Analýzy rizík a projekty bezpečnosti
 • Protipožiarna ochrana stavieb
 • Príprava a realizácia požiarnych skúšok

 

linky

 
 
 
 

NOVINKY

Jún 1, 2011
 

Založenie spoločnosti Tunguard s.r.o.

Čítaj ďalej...

 
Jún 10, 2011
 

Spustenie stránky tunguard.sk.

Čítaj ďalej...

 
   
 
 
 
Domov   |   Kontakt Copyright © 2011 Okineka Baronek
Designed by Web Page Templates