SK SK EN
         
         
 
 

POnuka služieb pre pozemné staviteĽstvo

Požiarnobezpečnostné inžinierstvo

V uvedenej oblasti ponúkame vypracovanie komplexných projektov:

- projekt protipožiarnej bezpecnosti stavebných objektov v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z., vyhlášky č. 94/2004 Z.z. a príslušných STN noriem v znení neskorších predpisov

- posúdenie protipožiarnej bezpecnosti technologického zariadenia, technického zariadenia, alebo technologického procesu, vrátane návrhu ich protipožiarneho zabezpecenia v zmysle Prílohy č. 7 Vyhlášky MV SR c. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a príslušných STN noriem

- vypracovanie ciastkových projektov pre výpocet požiarneho zataženia, stanovenie poctu a druhu únikových ciest, stanovenie potrebného poctu, množstva, druhu a rozmiestnenia ručných hasiacich prístrojov a bezpečnostného a evakuačného značenia

Dokumentácia požiarnej ochrany

V uvedenej oblasti v zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov ponúkame:
 • Vypracovanie požiarneho štatútu organizácie
 • Vypracovanie požiarneho poriadku pracoviska
 • Vypracovanie požiarnych poplachových smerníc
 • Vypracovanie požiarneho evakuačného plánu
 • Určenie a vypracovanie zoznamu objektov organizácie pracovísk so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Doklady o kontrole a revízií hasiacich zariadení a elektrickej požiarnej signalizácie
 • Dokumentáciu o školení a o odbornej príprave pracovníkov o ochrane pred požiarmi
 • Dokumentáciu o činnosti jednotiek požiarnej ochrany
 • Dokumentácia o spôsoboch lehotách vykonávania požiarnych preventívnych kontrol a revízií technických prostriedkov
 • Systém zabezpečenia ochrany pred požiarmi pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Správy o výsledkoch rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 • Analýzy príčin a zdrojov požiarov, ich rozbory
 • Vedenie požiarnej knihy

Výkon funkcie technika požiarnej ochrany

Výkon funkcie technika požiarnej ochrany zabezpečujeme servisným spôsobom na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v plnom rozsahu vymedzenom platnými predpismi o ochrane pred požiarmi, pre ústredné orgány, organizácie a právne subjekty. Konkrétne ponúkame:
 • Technik požiarnej ochrany
  • Kontrola pracovísk a priestorov podľa predpisov o ochrane pred požiarmi
  • Školenie a kontrola plnenia povinností požiarnych hliadok
  • Školenie pracovníkov o ochrane pred požiarmi
  • Vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrane pred požiarmi
  • Analýzy a rozbory príčin vzniku požiarov a návrh a kontrola opatrení na ich potláčanie

 

linky

 
 
 
 

NOVINKY

Jún 1, 2011
 

Založenie spoločnosti Tunguard s.r.o.

Čítaj ďalej...

 
Jún 10, 2011
 

Spustenie stránky tunguard.sk.

Čítaj ďalej...

 
   
 
 
 
Domov   |   Kontakt Copyright © 2011 Okineka Baronek
Designed by Web Page Templates